SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1. SATICI:
Satıcı Unvan: www.herbalaktifyasam.com
Tel: 0532 526 98 50 
Adres: Denizköşklermah Bülbül sokak No:6/A-  Avcılar / İSTANBUL 

1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı : [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]
Email : [[sozlesme.Alici_Email]]
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nınSATICI’ya ait [[sozlesme.SiteDomain]] internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
3.1- Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (birim x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.
[[sozlesme.Siparis_Urunler]]
3.2- Ödeme Şekli : [[sozlesme.Odeme_Tipi]]
İade Prosedürü:
HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSÜDÜRÜ
Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) Havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.
3.3- Teslimat Şekli ve Adresi :
Teslim Edilecek Kişi : [[sozlesme.Teslimat_AdSoyad]]
Teslim Edilecek Kişinin İletişim Bilgileri : [[sozlesme.Teslimat_TelefonGsm]]
Teslimat Adresi : [[sozlesme.Teslimat_Adres]]
Fatura Adresi : [[sozlesme.Fatura_Adres]]

Teslimat kargo şirketi ([[sozlesme.KargoFirmasi]]) aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
Kargo Ücreti : [[sozlesme.KargoUcreti]]  olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.
[[sozlesme.Fatura_GonderimTipiUcreti]]
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, [[sozlesme.SiteDomain]] internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 30 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.(bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür.Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir..
MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.
Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI [[sozlesme.SiteDomain]],sipariş konusu mal veye hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder.Bu durumda , SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup,Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.
[[sozlesme.SiteDomain]] işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımınkesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda ALICI,[[sozlesme.SiteDomain]] un hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı Unvan: www.herbalaktifyasam.com
Tel: 0532 526 98 50
Adres: Denizköşkler Mah. Bülbül sokak No:6/A – Avcılar / İstanbul
ALICI : [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]
TARİH : [[sozlesme.Tarih]]

4.1- ALICI, [[sozlesme.SiteDomain]] internet sitesinde sözleşme konusu
ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön
bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi
verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her
bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet
sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim
edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden
SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı
nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği
ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli
ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın
kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya
hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans
kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine
teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi
zorunludur.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 30 gün içinde malı redederek cayma
hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten
itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.(bkz Mesafeli
Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2) Cayma hakkı nedeni ile iade
edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir
gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren otuz gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek
sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI
veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt
ederiz.
395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin
yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan
faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan
sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV
ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle

yükümlüdür.Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan
ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü MESAFELİ
SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli
sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir
hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin
malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir..
MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi
durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun
Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir
tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine
getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi
için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre
zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf
mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek
suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini
talep etme hakkına sahiptir.
Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası
gereğince SATICI [[sozlesme.SiteDomain]],sipariş konusu mal veye
hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi
Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme
konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden
doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi
taahhüt eder.Bu durumda , SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına
haiz olup,Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına
sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.
[[sozlesme.SiteDomain]] işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini
engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava
muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü
olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez
ise , Bu tip durumlarda ALICI,[[sozlesme.SiteDomain]] un hiçbir
sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin
engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından
birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün
içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise
kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan
edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın
yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını
kabul etmiş sayılır.
Satıcı Unvan: www.herbalaktifyasam.com
Tel: 0532 526 98 50

Adres: Denizköşkler Mah. Bülbül sokak No:6/A – Avcılar / İstanbul
ALICI : [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]
TARİH : [[sozlesme.Tarih]]